Algemene leveringsvoorwaarden van Qweon B.V.

Qweon

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Qweon B.V., statutair gevestigd te Venlo, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 55448399.

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en opdrachten verstrekt aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Qweon B.V. (verder: “Qweon”), voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

2. De natuurlijke persoon of rechtspersoon die van Qweon een aanbieding ontvangt of die met Qweon een overeenkomst sluit wordt in deze voorwaarden aangeduid als “wederpartij”.

3. Qweon streeft ernaar om deze algemene voorwaarden vóór of bij het sluiten van overeenkomsten aan de wederpartij ter hand te stellen. Indien terhandstelling echter niet heeft plaatsgevonden of redelijkerwijze niet mogelijk is, kan de wederpartij bij Qweon inzage vragen dan wel zich wenden tot de Kamer van Koophandel waar deze voorwaarden zijn gedeponeerd. Op eerste verzoek van de wederpartij zullen de algemene voorwaarden kosteloos worden toegestuurd. De algemene voorwaarden zijn gratis te downloaden op www.qweon.com.

ARTIKEL 2 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WEDERPARTIJ EN AFWIJKENDE AFSPRAKEN

1. De algemene inkoop- leverings- en/of betalingsvoorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing op aanbiedingen van Qweon en met Qweon gesloten overeenkomsten. Qweon wijst de door de wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

2. Afspraken tussen Qweon en de wederpartij die afwijken van deze algemene voorwaarden gelden slechts als overeengekomen indien Qweon deze afspraken schriftelijk heeft bevestigd.

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

1. Alle aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en vervallen van rechtswege na verloop van dertig (30) dagen na datum aanbieding. Indien een aanbieding wordt aanvaard door de wederpartij, heeft Qweon het recht de aanbieding binnen zeven werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. Een overeenkomst komt, ook na aanvaarding van een aanbieding van Qweon door de wederpartij, eerst tot stand nadat de overeenkomst schriftelijk aan de wederpartij is bevestigd, dan wel Qweon met de uitvoering van de overeenkomst is gestart.

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Qweon niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

ARTIKEL 4 PRIJZEN

1. Qweon behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te verhogen indien na het tot stand komen van de overeenkomst doch voor het tijdstip van de uitvoering ervan, wijzigingen in een of meer kostprijsfactoren daartoe aanleiding geven.

2. Qweon stelt de wederpartij tijdig schriftelijk in kennis indien en voor zover hij gebruik maakt van het hierboven bedoelde recht prijswijzigingen door te voeren. Qweon verleent wederpartij het recht, indien de prijswijziging leidt tot een prijsverschil met de overeengekomen prijs van meer dan vijftien procent (15 %) de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder dat Qweon daarbij in voorkomende gevallen enige vergoeding aan wederpartij is verschuldigd.

3. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van wederpartij door Qweon worden geleverd, hierna te noemen "meerwerk", zullen op basis van nacalculatie aan wederpartij in rekening worden gebracht.

4. De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk:

 1. Werkzaamheden of andere diensten die buiten de overeenkomst vallen, zullen door Qweon uitsluitend worden verricht na daartoe van wederpartij vooraf een schriftelijke opdracht te hebben ontvangen welke opdracht gebaseerd zal zijn op een door Qweon uitgebrachte offerte;
 2. Uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen of ontwerp, nadat deze door wederpartij is goedgekeurd;
 3. Eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van wederpartij die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan Qweon kenbaar zijn gemaakt;
 4. Gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door Qweon in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop Qweon weinig of geen invloed kan uitoefenen;
 5. Tekortschietende medewerking van wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst.

5. Wederpartij wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd wanneer wederpartij de uitvoering van het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder er schriftelijk blijk van te geven dat dat niet werd gewenst.

6. Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op het ontwerpen en ontwikkelen van de website telkens per kalendermaand achteraf verschuldigd. Qweon is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van zijn dienstverlening middels een factuur één of meer verrekenbare voorschotten te verlangen, maximaal ter grootte van de te verwachten prestaties in een periode van twee maanden vooruit.

7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen of door Qweon anders kenbaar gemaakt, is in de prijs voor de ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden tevens de vergoeding voor het recht tot gebruik van de website begrepen.

8. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is in de vergoeding voor het ontwerpen en ontwikkelen van de website niet begrepen een vergoeding voor de door wederpartij benodigde hulpprogrammatuur, ‘content management systeem’, installatiediensten en het onderhoud en beheer van de website. Evenmin is in de gebruiksrechtvergoeding begrepen het verlenen van ondersteuning aan de technische en inhoudelijke beheerders van de website. Deze werkzaamheden en diensten worden in voorkomend geval separaat tegen de gebruikelijke tarieven van Qweon in rekening gebracht.

9. Alle opgegeven prijzen zijn steeds in euro’s exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders in de aanbieding is vermeld en zulks is overeengekomen.

ARTIKEL 5 BETALINGSCONDITIES

1. De betaling zal dienen te geschieden in Nederland. Wederpartij machtigt Qweon om maandelijks achteraf te incasseren middels automatische incasso. Als de verschuldigde betalingen niet kunnen worden geïncasseerd, vindt een tweede incassopoging plaats. Indien ook dan incasso niet mogelijk is, is wederpartij € 25,00 administratiekosten aan Qweon verschuldigd. In dat geval zal de betaling van de door Qweon geleverde diensten en/of zaken alsnog dienen te geschieden uiterlijk binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Indien betaling in het buitenland is overeengekomen, zal Qweon aan de wederpartij aangeven op welke wijze en waar de betaling dient plaats te vinden. Eventuele kosten als gevolg van de betaling in het buitenland, waaronder kosten van overboeking naar Nederland en koersverlies komen voor rekening van de wederpartij. Qweon is gerechtigd daarvoor een toeslag op de verkoopprijs te berekenen, dan wel deze kosten separaat in rekening te brengen.

2. De wederpartij kan zich jegens Qweon niet beroepen op verrekening en/of opschorting van de betaling in verband met vermeende tekortkomingen van Qweon of op welke andere grond ook.

3. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is dan, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

4. Met het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is de wederpartij over het onbetaalde bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een deel van een maand als volle maand telt.

5. Indien de wederpartij in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen is de wederpartij aan Qweon de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd welke worden gesteld op 15% van het onbetaalde bedrag, zulks met een minimum van € 250,00. Daarnaast is de wederpartij gehouden alle door Qweon gemaakte buitengerechtelijke kosten, proceskosten en kosten voor rechtskundige bijstand voor zijn rekening te nemen en volledig te betalen.

Onder deze kosten zijn ook begrepen andere en/of hogere kosten dan de krachtens de wet te begroten proceskosten.

6. Onverminderd het bepaalde in lid 3, is de wederpartij in geval van faillissement(s-aanvrage), (aanvrage tot) surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij of toelating tot een wettelijke schuldsaneringsregeling, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. Het volledige bedrag van al hetgeen Qweon dan te vorderen heeft is dan ineens opeisbaar.

7. Indien de wederpartij bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.

ARTIKEL 6 UITVOERINGSTERMIJN

1. Qweon spant zich er redelijkerwijs voor in eventuele uiterste leverings- en/of uitvoeringstermijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit echter nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij Qweon derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Qweon dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

2. Wanneer een vertraging of verlenging in de uitvoering van bepaalde werkzaamheden niet te wijten is aan Qweon of door Qweon ingeschakelde derden, heeft Qweon het recht eventuele extra kosten door te berekenen aan de wederpartij.

ARTIKEL 7 MEDEWERKING WEDERPARTIJ

1. Qweon en de wederpartij erkennen dat het welslagen van de overeengekomen werkzaamheden afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door Qweon mogelijk te maken zal de wederpartij Qweon steeds tijdig alle door Qweon nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens en/of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

2. Indien de wederpartij de voor de uitvoering van de overeenkomst door Qweon nuttig, nodig of wenselijk geachte gegevens, documenten, apparatuur, programmatuur, materialen of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Qweon stelt of indien de wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Qweon het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft Qweon tevens het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke prijzen in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van Qweon tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.

3. Indien de wederpartij na daartoe door Qweon schriftelijk te zijn verzocht nalaat de gevraagde medewerking te verlenen, is Qweon gerechtigd wederpartij dienaangaande een termijn te stellen. Blijft wederpartij na afloop van die termijn nalatig, dan is Qweon gerechtigd de overeenkomst te doen eindigen. Qweon is in dat geval tot geen eventuele vergoeding verschuldigd of prestatie verplicht. Wederpartij is evenwel de volledige prijs als overeengekomen verschuldigd als ware de overeenkomst geheel uitgevoerd.

ARTIKEL 8 ONTWIKKELING EN DIENSTVERLENING WEBSITE, SAAS

1. Indien partijen zulks uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen zal Qweon de met wederpartij overeengekomen website ontwikkelen en/of onderhouden. Qweon zal de in de overeenkomst bepaalde diensten op het gebied van Software as a Service (SaaS) aan wederpartij leveren.  

2. Indien wederpartij niet reeds vóór of bij het aangaan van de overeenkomst specificaties of een - al dan niet globaal - ontwerp of prototype van de te ontwikkelen website aan Qweon heeft verstrekt, zullen partijen in goed overleg schriftelijk specificeren welke website ontwikkeld dient te worden.

3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Qweon niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

4. Partijen zullen tijdig overeenkomen welke informatie en welk materiaal voor opname of verwerking in de website door de Qweon zullen worden ontwikkeld, en welke informatie en welk materiaal door wederpartij of een door wederpartij in te schakelen derde aan Qweon zullen worden aangeleverd. Ingeval een zodanige afspraak niet tot stand komt, geldt dat wederpartij de voor opname of verwerking in de website benodigde materialen aanlevert.

5. Wederpartij staat steeds in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van de aan Qweon verstrekte gegevens, specificaties en ontwerpen, ook indien die gegevens, specificaties en ontwerpen van een derde afkomstig zijn. Onjuistheden, onvolledigheden en inconsistenties zijn voor rekening en risico van wederpartij.

6. Qweon is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van deaan haar ter beschikking gestelde gegevens, specificaties of ontwerpen te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat wederpartij de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen. Wederpartij verplicht zich onvolkomenheden in de specificaties of het ontwerp van de te ontwikkelen website, welke hem bekend zijn of redelijkerwijs bekend moeten zijn, steeds zo spoedig en volledig mogelijk aan Qweon te melden.

7. Indien de inhoud en/of vormgeving van de website geheel of gedeeltelijk afhankelijk is van nadere, tijdens de uitvoering van de overeenkomst te maken keuzes, zal Qweon deze keuzes maken, daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de haar bekende ideeën en uitgangspunten van wederpartij.

8. Qweon zal de website met zorg ontwikkelen, één en ander zoveel mogelijk met inachtneming van de specificaties of het ontwerp van de website en - in voorkomend geval - met inachtneming van de met wederpartij schriftelijk overeengekomen projectorganisatie, methoden, technieken, afspraken en/of procedures. Alvorens met de ontwikkelwerkzaamheden aan te vangen, kan Qweon verlangen dat wederpartij zich schriftelijk geheel en onvoorwaardelijk akkoord verklaart met de specificaties of het ontwerp. Qweon is gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop wederpartij zich schriftelijk geheel en onvoorwaardelijk akkoord verklaart met de specificaties of het ontwerp.

9. Wederpartij zal de voor opname of verwerking in de website benodigde materialen tijdig, met inachtneming van de in de overeenkomst genoemde termijnen en in een door Qweon te bepalen formaat aanleveren.

10. Qweon is gerechtigd op basis van de haar verstrekte specificaties een concept of prototype van de te ontwikkelen website te maken. Qweon kan de verdere ontwikkeling van de website opschorten totdat wederpartij het concept of prototype schriftelijk heeft goedgekeurd.

11. De ontwikkelwerkzaamheden van Qweon worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Qweon uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

12. Indien Qweon voor opname of verwerking van een of meer tekstbestanden in de website één of meer vertalingen nodig heeft, zal wederpartij op eigen kosten zorg dragen voor deze vertalingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien Qweon zorg draagt voor de vertaling, zal hij de daaraan verbonden kosten bij wederpartij in rekening brengen of doen brengen.

13. Indien is overeengekomen dat de ontwerp- en ontwikkeldiensten in fasen zullen plaatsvinden, is Qweon gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

14. Binnen de door Qweon te bepalen grenzen van redelijkheid zal Qweon bij de uitvoering van de ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden redelijke en tijdige instructies van de zijde van wederpartij in acht nemen, mits Qweon die instructies technisch en anderszins verantwoord acht.

15. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Qweon niet verplicht een domeinnaam voor de website bij de daarvoor bestemde instanties aan te vragen.

16. Qweon zal op grond van de overeenkomst de website op zijn eigen computersysteem ten behoeve van wederpartij ‘hosten’, waarop meer in het bijzonder het volgende artikel van deze algemene voorwaarden van toepassing is.

17. Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt wederpartij de website in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, onverminderd de verplichtingen van Qweon op grond van de garantiebepalingen van deze algemene voorwaarden.

18. Indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen, is het bepaalde in de leden 20 tot en met 27 van dit artikel van toepassing.

19. Waar in dit artikel sprake is van ‘fouten’, wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen specificaties. Van een fout is alleen sprake indien wederpartij deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. Wederpartij is gehouden van fouten onverwijld melding aan Qweon te maken.

20. Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien een door Qweon uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is wederpartij niet gerechtigd de website voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. Qweon kan steeds verlangen dat wederpartij met voldoende gekwalificeerd personeel een deugdelijke test van voldoende omvang en diepgang uitvoert op de (tussen-)resultaten van de ontwikkelingswerkzaamheden en dat de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk en begrijpelijk aan Qweon worden gerapporteerd.

21. Indien een acceptatietest is overeengekomen, is wederpartij verplicht onder zijn volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid te toetsen of de afgeleverde website beantwoordt aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties. Tenzij schriftelijk anders overeenkomen, is de door of namens Qweon eventueel verleende bijstand bij het uitvoeren van een acceptatietest geheel voor rekening en risico van wederpartij.

22. De website zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:

 1. indien tussen partijen niet is overeengekomen dat wederpartij een acceptatietest uitvoert: bij de aflevering of, indien een door Qweon uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel
 2. indien tussen partijen wel is overeengekomen dat wederpartij een acceptatietest uitvoert: op de eerste dag na de testperiode, dan wel
 3. indien Qweon vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in lid 24 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens lid 25 aan acceptatie  niet in de weg staan. In afwijking hiervan zal de website, indien wederpartij daarvan vóór het moment van een uitdrukkelijke acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

23. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de website fouten bevat, zal wederpartij Qweon uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. Qweon zal zich naar beste vermogen inspannen de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen.

24. Acceptatie van de website mag niet worden onthouden op gronden die niet verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de website redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Qweon om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van deze algemene voorwaarden, indien toepasselijk, te herstellen. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden vanwege aspecten van de website die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals stijl, esthetische aspecten en aspecten betreffende de vormgeving.

25. Indien de website in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.

26. Acceptatie van de website op één der wijzen als bedoeld in dit artikel heeft tot gevolg dat Qweon gekweten is voor de nakoming van zijn verplichtingen inzake het ontwerpen en ontwikkelen van de website en, indien in voorkomend geval tevens de installatie door Qweon is overeengekomen, van zijn verplichtingen inzake installatie van de website. Acceptatie van de website doet niets af aan de rechten van wederpartij op grond van lid 5 betreffende kleine fouten en betreffende garantie.

27. Qweon stelt de in opdracht van wederpartij ontwikkelde website en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie voor gebruik als SaaS aan wederpartij ter beschikking.

28. Qweon verleent wederpartij slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet- sublicentieerbaar recht tot gebruik van de website.

29. De eventuele terbeschikkingstelling van gebruikersdocumentatie geschiedt in papieren dan wel digitale vorm. De Qweon beslist over de vorm en de taal waarin de gebruikersdocumentatie wordt verstrekt.

30. Indien de dienstverlening aan wederpartij op grond van de overeenkomst tevens ondersteuning aan gebruikers omvat, zal Qweon telefonisch of per e-mail adviseren over het gebruik en het functioneren van de in de overeenkomst genoemde programmatuur en over het gebruik dat van de dienst wordt gemaakt. Qweon kan voorwaarden stellen aan de kwalificaties en het aantal contactpersonen dat voor ondersteuning in aanmerking komt. Qweon zal deugdelijk onderbouwde verzoeken om ondersteuning binnen een redelijke termijn in behandeling nemen. Qweon kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties of geboden ondersteuning. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt ondersteuning uitsluitend verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van Qweon .

31. Indien de dienstverlening aan wederpartij op grond van de overeenkomst tevens het maken van back-ups van gegevens van wederpartij omvat, zal Qweon met inachtneming van de tussen partijen schriftelijk overeengekomen periodes, en bij gebreke daarvan eens per jaar, een volledige backup maken van de bij haar in bezit zijnde gegevens van wederpartij. Qweon zal de backup bewaren gedurende een tussen partijen overeen te komen termijn, en bij gebreke van afspraken daaromtrent, gedurende de bij Qweon gebruikelijke termijnen. Qweon zal de backup zorgvuldig behandelen en bewaren als een goed huisvader.

32. De in opdracht van wederpartij ontwikkelde website wordt aan wederpartij ter beschikking gesteld voor de tussen partijen overeengekomen duur in het kader van SaaS. Bij gebreke van een tussen partijen overeengekomen duur is de gebruiksduur niet in tijd beperkt en kan Qweon het gebruiksrecht niet doen eindigen, mits wederpartij stipt al zijn verplichtingen uit de overeenkomst jegens Qweon nakomt.

33. Slechts indien schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen is Qweon gehouden te beschikken over een uitwijkcentrum of andere uitwijkfaciliteiten.

34. Qweon staat er niet voor in dat de website goed werkt in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van web- en internetbrowsers en eventuele andere programmatuur. Qweon staat er evenmin voor in dat de website goed werkt in samenhang met alle soorten apparatuur.

35. Qweon garandeert niet dat de website geschikt is voor het door wederpartij beoogde gebruik of doel. Qweon garandeert evenmin dat de website zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken of dat steeds alle fouten en overige gebreken worden verbeterd. Wederpartij aanvaardt dat fouten en gebreken in de werking van een website het gevolg kunnen zijn van de handelwijze van een of meer derden.

36. Qweon zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen aan haar toerekenbare fouten in de weergave van de inhoud van de website of gebreken in de technische werking van de website binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van veertien dagen na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, binnen veertien dagen na acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Qweon zijn gemeld.

37. Qweon is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

ARTIKEL 9 WEBHOSTING

1. Qweon zal de met wederpartij overeengekomen hostingdiensten leveren.

2. Wederpartij zal de overeengekomen schijfruimte niet overschrijden, tenzij de overeenkomst de gevolgen hiervan uitdrukkelijk regelt. De overeenkomst behelst de terbeschikkingstelling van schijfruimte op een uitsluitend en specifiek voor wederpartij gereserveerde server alleen indien dat schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen. Alle gebruik van schijfruimte, dataverkeer en overige belasting van systemen en infrastructuur is beperkt tot de overeengekomen maxima en onderhevig aan de huisregels van Qweon zoals opgesteld ten behoeve van en geldend voor afnemers. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het dataverkeer dat in een bepaalde periode niet door wederpartij is gebruikt, niet kunnen worden overgedragen naar een volgende periode. Voor overschrijding van de overeengekomen maxima zal Qweon een extra vergoeding in rekening brengen overeenkomstig de daarvoor gebruikelijke tarieven.

3. Indien de overeenkomst de verschaffing van toegang tot internet omvat, zal Qweon , tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zich er naar beste kunnen voor inspannen om verbindingen via het systeem van Qweon met het internet tot stand te brengen, inclusief het ter beschikking stellen van de door Qweon gehoste website. Qweon is niet verantwoordelijk voor de infrastructuur van wederpartij of die van derden.

4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is wederpartij verantwoordelijk voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de dienst en de wijze waarop de resultaten van de dienst worden ingezet. Wederpartij is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door gebruikers ongeacht of deze gebruikers in een gezagsverhouding tot wederpartij staan. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is Qweon niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

5. Indien de dienstverlening van Qweon op grond van de overeenkomst tevens ondersteuning aan gebruikers omvat, zal Qweon telefonisch of per e-mail adviseren over het gebruik en het functioneren van de gehoste websites. Qweon kan voorwaarden stellen aan de kwalificaties en het aantal contactpersonen dat voor ondersteuning in aanmerking komt. Qweon zal deugdelijk onderbouwde verzoeken om ondersteuning binnen een adequate termijn in behandeling nemen. Qweon kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties of geboden ondersteuning. Ondersteuning wordt, tenzij anders overeengekomen, uitsluitend verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van Qweon .

6. De overeenkomst omvat het verzorgen of ter beschikking stellen van backup-, uitwijk- en recoverydiensten uitsluitend indien dit schriftelijk is overeengekomen.

7. Indien Qweon op grond van de overeenkomst diensten voor wederpartij verricht met betrekking tot een domeinnaam, zoals onder meer aanvraag, verlenging of vervreemding of overdracht aan een derde, dan dienen de regels en werkwijze van de betreffende instantie(s) in aanmerking genomen te worden. Desgevraagd zal Qweon een schriftelijk exemplaar van die voorwaarden aan wederpartij ter hand stellen. Qweon aanvaardt uitdrukkelijk geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of tijdigheid van de dienstverlening of het behalen van de door wederpartij beoogde resultaten.

8. Wederpartij is alle aan de aanvraag en/of registratie verbonden kosten volgens de overeengekomen tarieven, of bij gebreke van overeengekomen tarieven, de bij Qweon gebruikelijke tarieven verschuldigd.

9. Qweon staat er niet voor in dat een door wederpartij gewenste domeinnaam aan wederpartij wordt toegekend.

10. Qweon is niet verantwoordelijkheid voor de inhoud en samenstelling van de domeinnaam en het gebruik dat van de domeinnaam wordt gemaakt. Wederpartij staat er jegens Qweon voor in dat hij gerechtigd is de domeinnaam te gebruiken en dat gebruik ervan niet onrechtmatig jegens één of meer derden is. Wederpartij vrijwaart Qweon voor iedere aanspraak van een derde die verband houdt met de domeinnaam, ook indien de domeinnaam van wederpartij niet door Qweon is geregistreerd.

11. Uitsluitend indien schriftelijk overeengekomen omvat de overeenkomst ook het aan wederpartij ter beschikking stellen van e-mailadressen. Partijen zullen het aantal ter beschikking te stellen e-mailadressen overeenkomen.

12. Qweon zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met wederpartij schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Qweon worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Qweon uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

13. Qweon verricht de dienstverlening slechts in opdracht van wederpartij. Indien Qweon op grond van een verzoek of een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van wederpartij, zijn medewerkers of gebruikers, zullen alle daaraan verbonden kosten aan wederpartij in rekening worden gebracht.

14. Qweon kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de dienstverlening aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij wederpartij geldende procedures tot gevolg hebben, zal Qweon wederpartij hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van wederpartij.

15. Qweon kan de dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor onderhoud. Qweon zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk, zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden en, naar gelang van omstandigheden, aanvangen na overleg met wederpartij.

16. Wederpartij zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en te allen tijde anti-virusprogrammatuur in werking hebben.

17. Indien Qweon algemeen voor al zijn wederpartijen geldende gedragsregels hanteert, dan zal Qweon die desgevraagd aan wederpartij verstrekken en zal wederpartij verplicht zijn deze gedragsregels stipt en onverkort na te leven. Steeds en in alle gevallen zal wederpartij zich zorgvuldig en niet onrechtmatig jegens derden gedragen. Wederpartij zal te allen tijde in het bijzonder de intellectuele eigendomsrechten en overige rechten van derden eerbiedigen, de privacy van derden respecteren, niet in strijd met de wet gegevens verspreiden, zich geen ongeoorloofde toegang tot systemen verschaffen, geen virussen of andere schadelijke programma’s verspreiden en zich onthouden van strafbare feiten en schending van enige andere wettelijke verplichting.

18. Teneinde eventuele aansprakelijkheid jegens derden te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken, is Qweon steeds gerechtigd maatregelen te treffen ter zake een handelen of nalaten van of voor risico van wederpartij. Wederpartij is gehouden op eerste schriftelijk verzoek van Qweon informatie onverwijld te verwijderen, bij gebreke waarvan Qweon gerechtigd is naar keuze de informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. Qweon is voorts gerechtigd bij schending of dreigende schending van de bepaling van lid 17 van dit artikel aan wederpartij per onmiddellijk en zonder voorafgaande aankondiging de toegang tot systemen van Qweon te ontzeggen. Het voorgaande laat uitdrukkelijk onverlet eventuele overige maatregelen of de uitoefening van andere rechten door Qweon jegens wederpartij. Qweon is in dat geval tevens gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder deswege jegens wederpartij aansprakelijk te zijn.

19. Van Qweon kan niet verlangd worden zich een oordeel over gegrondheid van de aanspraken van derden of van het verweer van wederpartij te vormen of op enigerlei wijze betrokken te zijn in een geschil tussen een derde en wederpartij. Wederpartij zal zich ter zake met de betreffende derde hebben te verstaan en Qweon schriftelijk en deugdelijk onderbouwd met bescheiden informeren.

20. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. Wederpartij zal Qweon steeds informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening en de beschikbaarheid daarvan. Indien afspraken over een serviceniveau worden gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid gemeten met buitenbeschouwinglating van vooraf aangekondigde buitengebruikstelling wegens onderhoud alsmede met omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Qweon zijn gelegen en met inachtneming van de dienstverlening als geheel gedurende de duur van de overeenkomst. Behoudens tegenbewijs zal de door Qweon gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.

21. De overeenkomst wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij wederpartij of Qweon de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden vóór het einde van de betreffende periode.

22. Slechts indien schriftelijk overeengekomen, zal Qweon bij of na het einde van de overeenkomst - tegen betaling door wederpartij van een dan door Qweon te bepalen vergoeding alsook met inachtneming door wederpartij van alle andere dan door Qweon bepaalde condities – meewerken aan het overzetten van de domeinnaam naar wederpartij of naar een andere aanbieder van webhostingdiensten.

23. Qweon staat er niet voor in dat de dienstverlening foutloos of zonder onderbrekingen wordt verleend. Qweon kan mede wegens de aard en werking van internet er niet voor instaan dat internet te allen tijde beschikbaar of toegankelijk is en dat de door Qweon gehoste websites te allen tijde ongestoord en continu beschikbaar en raadpleegbaar zijn.

24. Qweon is niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de dienstverlening. Wederpartij zal de resultaten van de dienstverlening zelf regelmatig controleren.

25. Wederpartij zal op basis van de door Qweon verstrekte inlichtingen omtrent maatregelen ter voorkoming en beperking van de gevolgen van storingen, gebreken in de dienstverlening, verminking of verlies van gegevens of andere incidenten de risico’s voor zijn organisatie inventariseren en zo nodig aanvullende maatregelen treffen. Qweon verklaart zich bereid om op verzoek van wederpartij naar redelijkheid medewerking te verlenen aan verdere maatregelen door wederpartij tegen door Qweon te stellen (financiële) voorwaarden. Qweon is nimmer verantwoordelijk voor herstel van verminkte of verloren gegevens.

26. Wederpartij garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens die door wederpartij of derden worden ingevoerd of verwerkt in de website of anderszins door Qweon gehost of verwerkt worden.

27. Wederpartij heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij wederpartij. Partijen houden het er voor dat Qweon ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘bewerker’ in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is. Wederpartij zal zoveel als technisch mogelijk is, medewerking verlenen aan de door wederpartij na te komen verplichtingen. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van Qweon begrepen en komen volledig voor rekening van wederpartij.

ARTIKEL 10 OVERMACHT

1. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Qweon , kan Qweon onder meer niet worden toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan de schuld van Qweon of buiten de risicosfeer van Qweon vallen. Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere weersomstandigheden, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van gas, water en elektriciteit, vervoersproblemen, verkeersopstoppingen en het verlies of de beschadiging van voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke (computer)gegevens en/of het niet of niet tijdig nakomen van verplichtingen van toeleveranciers van Qweon .

2. In geval van overmacht is Qweon gerechtigd om de overeenkomst nadat de omstandigheden welke tot overmacht hebben geleid zijn opgeheven alsnog uit te voeren. Qweon kan er evenwel ook voor kiezen de overeenkomst te ontbinden indien nakoming geheel of gedeeltelijk onmogelijk is en niet binnen een redelijke termijn mogelijk zal worden. In dat geval is Qweon tot geen enkele vorm van vergoeding of prestatie gehouden.

3. In geval van een niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de wederpartij is Qweon bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de wederpartij in dat geval enige aanspraak op schadevergoeding jegens Qweon geldend kan maken.

ARTIKEL 11 UITSLUITING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

1. De totale aansprakelijkheid van Qweon wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot één keer het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor zes maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 10.000,00 (tienduizend Euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 1. redelijke kosten die wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Qweon aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van wederpartij wordt ontbonden;
 2. redelijke kosten die wederpartij heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Qweon op een voor haar bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
 3. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
 4. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

2. De aansprakelijkheid van Qweon voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers of werknemers van de wederpartij, schade als gevolg van het niet beschikbaar of niet toegankelijk zijn van websites of data, schade als gevolg van onvolledigheid of onjuistheid van beschikbare data, schade verband houdende met het gebruik van door wederpartij aan Qweon voorgeschreven zaken of data, materialen of software van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door de wederpartij aan Qweon voorgeschreven derden is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Qweon wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

3. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Qweon .

4. Tenzij nakoming door Qweon blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Qweon wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien de wederpartij Qweon onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Qweon ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Qweon in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Qweon meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Qweon vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.

6. Indien de rechter in een voorkomend geval mocht oordelen dat Qweon geen beroep toekomt op de uitsluitingen en/of beperkingen van aansprakelijkheid als vermeld in dit artikel, is de aansprakelijkheid van Qweon voor directe en indirecte schade in elk geval beperkt tot maximaal het bedrag (in welk bedrag rente en kosten zijn begrepen) waarop aanspraak kan worden gemaakt op grond van de door Qweon afgesloten in de branche gebruikelijke en marktconforme aansprakelijkheidsverzekering, te vermeerderen met het eigen risico.

7. De wederpartij vrijwaart Qweon voor alle aanspraken van derden in verband met de door Qweon verrichte prestaties ten behoeve van de wederpartij. De wederpartij is slechts gehouden tot een vrijwaringsplicht jegens Qweon indien en voor zover Qweon zich op grond van de overeenkomst ook jegens haar op een uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid zou kunnen beroepen.

8. Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze voorwaarden gelden mede ten gunste van alle natuurlijke personen of rechtspersonen waarvan Qweon zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

ARTIKEL 12 INTELLECTUEEL EIGENDOM

1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, of andere materialen, zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Qweon , haar licentiegevers of haar toeleveranciers. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander verdergaand recht van wederpartij tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan wederpartij toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet overdraagbaar aan derden.

2. Het is wederpartij niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

3. Het is Qweon toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de programmatuur. Het is wederpartij niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken.

4. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van 'fouten', wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de door Qweon schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien wederpartij deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. Wederpartij is gehouden van fouten onverwijld melding aan Qweon te maken met inachtneming van artikel 10 van deze algemene voorwaarden.

5. Wederpartij garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Qweon van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo's etc.), databestanden, of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Wederpartij zal Qweon vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

ARTIKEL 13 RECLAMES

1. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de wederpartij niet op.

2. Klachten verband houdend met de door Qweon uitgevoerde werkzaamheden of door Qweon verstuurde facturen dienen binnen veertien (14) dagen na afloop van de werkzaamheden dan wel binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk aan Qweon kenbaar te worden gemaakt. De schriftelijke melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Qweon in staat is adequaat te reageren.

3. Indien een klacht niet binnen de termijn zoals vermeld in het vorige lid van dit artikel kenbaar wordt gemaakt, vervallen alle rechten van de wederpartij in verband met deze klacht.

ARTIKEL 14 ZEKERHEIDSSTELLING

1. Indien Qweon goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet geheel of niet tijdig zal nakomen, is Qweon voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de wederpartij op verzoek en ten genoege van Qweon zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt ook indien de geldende betalingstermijn nog niet is verstreken.

2. Nadat de door Qweon gestelde termijn tot zekerheidsstelling is verstreken, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en kan Qweon de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden, onverminderd het recht van Qweon op volledige schadevergoeding.

ARTIKEL 15 EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Eventueel door Qweon geleverde zaken blijven eigendom van Qweon totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met Qweon gesloten overeenkomsten is nagekomen:

 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaken;
 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens overeenkomst door Qweon verrichte of te verrichten diensten;
 • eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een) met Qweon gesloten overeenkomst(en).

2. Door Qweon geleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt. De wederpartij is niet bevoegd de geleverde zaken te verpanden of hier enig ander gebruiks- of zekerheidsrecht op te vestigen.

3. De wederpartij is verplicht om de aan haar onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te (doen) merken als afkomstig van Qweon en deze separaat, althans op als door Qweon geleverd herkenbare manier op te slaan.

Wanneer bij de wederpartij gelijksoortige zaken worden aangetroffen als die welke door Qweon zijn geleverd, worden deze zaken ter zake van het eigendomsvoorbehoud geacht door Qweon te zijn geleverd, zulks behoudens door de wederpartij te leveren tegenbewijs.

4. Op zaken die met inachtneming van het in lid 1 bepaalde in eigendom op de wederpartij zijn overgegaan en die zich nog onder de wederpartij bevinden, behoudt Qweon zich hierbij reeds nu voor alsdan een pandrecht voor zoals bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen die Qweon uit welken hoofde dan ook op de wederpartij mocht hebben of krijgen. Dit voorbehoud van pandrecht geldt eveneens ten aanzien van door Qweon geleverde zaken die door de wederpartij zijn bewerkt of verwerkt en waardoor het eigendomsvoorbehoud van Qweon zou komen te vervallen.

De wederpartij machtigt Qweon om in het voorkomende geval dit pandrecht te (doen) vestigen door het mede voor de wederpartij daartoe opstellen en ondertekenen van een akte en het doen registreren daarvan of het doen van mededeling dienaangaande.

5. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat zij haar verplichtingen niet zal nakomen, is Qweon gerechtigd om de geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of bij derden die deze zaken voor de wederpartij houden, weg te (doen) halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% per dag van al het door haar aan Qweon verschuldigde, zulks met een minimum van € 250,00 per dag.

6. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Qweon hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

7. De wederpartij verplicht zich:

 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- en waterschade en de polis van deze verzekering aan Qweon ter inzage te geven;
 • alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op eerste verzoek van Qweon te verpanden zoals bedoeld in artikel 3:239 BW;
 • de vorderingen die de wederpartij verkrijgt op zijn afnemers op eerste verzoek van Qweon aan Qweon te verpanden zoals bedoeld in artikel 3:239 BW.

ARTIKEL 16 RETENTIERECHT

1. Qweon is bevoegd zaken die Qweon van de wederpartij onder zich heeft of zal krijgen, onder zich te houden tot al het aan Qweon toekomende uit hoofde van de gesloten overeenkomst door de wederpartij geheel zal zijn voldaan.

2. Het risico van de onder dit retentierecht vallende zaken blijft te allen tijde berusten bij de wederpartij.

ARTIKEL 17 VERJARING

Vorderingsrechten van de wederpartij verjaren uiterlijk na verloop van één jaar na het ontstaan daarvan.

ARTIKEL 18 CONVERSIE

Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is dan wel vernietigd wordt, treedt voor deze bepaling (voor zover mogelijk van rechtswege) in de plaats een bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de nietige of vernietigde bepaling. Partijen zijn jegens elkaar gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in redelijk overleg te treden. De overige bepalingen van de algemene voorwaarden behouden onverminderd hun geldigheid, tenzij dwingendrechtelijke regels zich hiertegen verzetten.

ARTIKEL 19 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

1. Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Qweon is Nederlands recht van toepassing.

2. Ten aanzien van geschillen die tussen Qweon en de wederpartij mochten ontstaan is de rechtbank binnen wiens rechtsgebied Qweon is gevestigd bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen, tenzij regels van dwingendrechtelijke aard zich hiertegen verzetten.